Voorwaarden

Voor het lidmaatschap van de VSenV geldt: leden geven zelf aan wat zij als hun 'hoofdlidmaatschap' zien. Ze worden VvL-lid, Netwerk-lid of FLA-lid. Wanneer van toepassing kunnen leden een tweede en/of derde lidmaatschap aangaan zonder meerkosten.

Op dit moment kost het lidmaatschap 180 euro (aspirantleden 95 euro). Vaak is deze contributie fiscaal aftrekbaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk op 1 oktober van het lopende kalenderjaar plaats te vinden.

Toelatingscriteria per afdeling:

Vereniging van Letterkundigen (VvL)
U kunt lid worden als er tenminste één door u geschreven literair werk van substantiële omvang onder redelijke voorwaarden is gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij.
Voor theaterschrijvers geldt dat er minstens één door u geschreven toneelstuk opgevoerd is door een professioneel gezelschap onder redelijke voorwaarden. Bij de aanmelding wordt u om een contract gevraagd om de redelijke voorwaarden te kunnen toetsen.

De VvL kent sinds 1 januari 2008 ook een aspirant-lidmaatschap. Dit aspirant-lidmaatschap is drie jaar geldig, waarna het eenmaal voor eenzelfde periode kan worden verlengd en kost 95 euro per jaar. 
U kunt zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap als u gevorderd student bent aan de Schrijversvakschool, of aan de Vertalersvakschool, of van een andere schrijf - of vertaalopleiding (zie hieronder). Het VvL-bestuur beoordeelt de aanmeldingen.

Netwerk Scenarioschrijvers:
- Gewoon lidmaatschap: er is minimaal één werk van u gerealiseerd voor tv, film, radio, soap, opdrachtfilm of de nieuwe media en het Netwerk Scenarioschrijvers heeft een kopie van minimaal één contract ontvangen.
- Aspirant lidmaatschap (maximaal tien jaar): u heeft nog nooit een dergelijk werk gerealiseerd maar bent daar wel naar onderweg. Of het werk in dienstverband of als zelfstandige wordt gemaakt doet niet ter zake.

FLA:
Het lidmaatschap van de FLA staat open voor personen (dus niet bedrijven) die professioneel op freelance basis, dus buiten dienstverband, journalistieke producten vervaardigen of vertalen. Te denken valt daarbij aan columns, essays, interviews, tekeningen of beeldverhalen, opiniestukken, recensies en reportages voor kranten, tijdschriften, websites of andere tekstmedia, of aan tekstachtige bijdragen aan radio- en televisieprogramma's (columns, commentaren, etc.). Kern van de zaak is dat leden zelf eigenaar blijven van het auteursrecht op wat ze maken. Of ze naast hun freelance werk een baan hebben, doet er niet toe.

De FLA laat sinds 1 januari 2008 ook aspirant-leden toe. Zij betalen slechts 95 euro per jaar. U kunt voor het aspirant-lidmaatschap in aanmerking komen als u een opleiding volgt op het gebied van de journalistiek aan een universiteit of hogeschool, of als u nog niet langer dan een jaar bent afgestudeerd. Het aspirant-lidmaatschap is maximaal vier jaar geldig en kent enkele beperkingen t.a.v. de dienstverlening door de FLA. Als u in deze mogelijkheid bent geïnteresseerd kunt u de tekst van de geldende regeling opvragen bij het secretariaat. Daarin staat ook een lijst van erkende opleidingen.