Gezamenlijk belang

De Vereniging van Schrijvers en Vertalers behartigt de belangen van schrijvers en vertalers in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Zij vertegenwoordigt hen in andere organisaties en strijdt op alle fronten voor verbetering van de culturele en maatschappelijke omstandigheden van schrijvers en vertalers. Een gestaag groeiend ledental draagt er toe bij dat de vereniging een steeds krachtdadiger belangenorganisatie wordt, die zich met succes opwerpt als onderhandelingspartner in overlegsituaties waarin eerder de stem van schrijvers en vertalers niet werd gehoord.

De VSenV doet, via bestuur en bureau, wat de meeste schrijvers en vertalers het minst graag doen: in vergadering overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en ten strijde trekken. Het Verenigingsbestuur werkt voor alle leden gezamenlijk en reageert op de voortdurende veranderingen en verschuivingen getouwtrek dat vaak niet de aandacht van individuele auteurs trekt, maar dat wel gevolgen heeft voor hun rechtspositie en portemonnee.

Sinds 1912 is in Nederland de Auteurswet van kracht. Het in deze wet vastgelegde auteursrecht vormt de basis van alle auteursrechtelijke contracten die auteurs met uitgevers en andere producenten sluiten ten behoeve van de exploitatie van hun werk. De Auteurswet is steeds gewijzigd, en bij elke wijziging is het van belang dat de stem van schrijvers en vertalers gehoord wordt. Want auteursrechten zijn niet onaantastbaar. Van alle kanten worden ze bedreigd, niet alleen nationaal maar ook internationaal. De eenwording van Europa leidt tot een gelijkschakeling van de wetgeving in de lidstaten van de Europese Unie. Dit kan een verslechtering van de situatie voor de Nederlandse schrijvers en vertalers tot gevolg hebben, en een gezamenlijk optreden is dan ook meer dan ooit noodzakelijk. Nationaal neemt de VSenV deel aan het werk van de stichting Auteursrechtbelangen. Internationaal is de VSenV daarom aangesloten bij het European Writers' Congress, dat de Europese harmonisatie van het auteursrecht kritisch volgt