Juridisch advies


Advies door de afdelingen

Een belangrijk deel van het werk van de VSenV en haar afdelingen is het geven van individuele juridische adviezen aan leden. Het moet daarbij gaan om zaken die raken aan hun auteurschap. Vaak zullen dat contractkwesties zijn.
In eerste instantie kan advies worden gegeven door de coördinator van de afdeling waarvan men lid is. Vaak is dat afdoende. Indien het niet voldoende is en er sprake is van een (dreigend) juridisch conflict, kan de zaak worden voorgelegd aan de speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Rechtshulp Auteurs.

Stichting Rechtshulp Auteurs
De Stichting Rechtshulp Auteurs is in 1990 opgericht door de VvL en de Stichting LIRA om financiële ondersteuning te bieden aan schrijvers en vertalers die bijstand of bemiddeling van juridische of boekhoudkundige aard behoeven in conflicten die verband houden met hun auteurschap. Een eerste advies, indien door het Rechtshulpbestuur toegewezen, wordt tot 1000 euro vergoed. Voor verdere bemiddeling in een zaak dient opnieuw ondersteuning te worden aangevraagd. Die wordt alleen verleend als de aanvrager ten tijde van de eerste aanvraag al ten minste een jaar lid van de VSenV of aangeslotene van LIRA was. Indien het bestuur van Rechtshulp beslist de zaak te steunen wordt een eigen bijdrage van 5% van de advocaatkosten gevraagd. Een van de voorwaarden voor rechtshulp is dat de uitkomst van de procedure in principe van belang is voor de hele beroepsgroep waartoe de aanvrager behoort. Maar ook het financiële belang van de aanvrager wordt gewogen.

Voorwaarden voor insturen aanvraag juridische hulp bij Stichting Rechtshulp Auteurs

Alvorens een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verwachten wij van u: - een beknopte samenvatting van het geschil, waarin in elk geval is opgenomen uw standpunt en dat van de wederpartij; 

- een chronologisch overzicht van de relevante feiten
- in genummerde bijlagen een kopie van relevante: 
o correspondentie 
o algemene voorwaarden
o getekende offertes of opdrachtbevestigingen, contracten of andere stukken waaruit blijkt dat er een overeenkomst is
- uw relevante contactgegevens, waaronder volledige voornamen, achternaam, bedrijfsgegevens, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres etc. 
- contactgegevens van de wederpartij (zover bij u bekend en van toepassing): voorna(a)m(en) en achternaam, bedrijfsgegevens + contactpersonen, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), uittreksel Kamer van Koophandel (indien in uw bezit), etc.

Beperk het contact met de wederpartij                                                                                                                                  Zodra uw zaak door advocaat of deurwaarder ter hand is genomen, correspondeert de advocaat of deurwaarder namens u met de wederpartij. Uzelf dient het rechtstreekse contact te beperken. Ook bijvoorbeeld bij correspondentie geldt: leg deze onverwijld over aan de deurwaarder of advocaat

Bezint eer ge begint
Het bestuur van de SRA toetst uw aanvraag onder andere op het belang van de zaak (voor ten eerste de beroepsgroep, en ten tweede voor de aanvrager), de inschatting van de kans op succes, en de met de zaak te verwachten kosten in verhouding tot het belang. Ook wanneer het bestuur besluit uw aanvraag te honoreren, is de gewenste afloop niet te garanderen. Een gerechtelijke- of incassoprocedure is soms de enige juiste weg om uw geschil te beslechten, maar in veel gevallen is het tevens een kwestie van lange adem. Houdt u daarom rekening met de spanningen en emoties van dien, en met de mogelijke onverhoopte gevolgen voor uw uithoudingsvermogen, uw humeur of uw wereldbeeld.

» Download: Reglement van de Stichting Rechtshulp Auteurs